Contact us

 

Conference contact email: 

  • Dr. Mei Ji.
  • Email: mei.ji@tju.edu.cn

  • Dr. Yanan Wu.
  • Email: wuyanan2016@tju.edu.cn

  • Dr. Zheng Fan.
  • Email: zheng.fan.tianjin@gmail.com

  • Dr. Ma Lei.
  • Email: lei.ma@tju.edu.cn

Address : 

West wing of Building No.20-Tianjin International Center for Nanoparticles and Nanosystems

Tianjin University

92 Weijin Road, Nankai District, Tianjin 300110

China